Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Rechtbank Maastricht onder akte nr. 12/2009 ALArtikel 1. Definities

Cuise | De contracterende vestiging Cuise BV, statutair gevestigd te Maastricht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 14107503.

Medewerker | Een persoon die bij Cuise in loondienst is ofwel bij derden wordt ingehuurd. Tevens wordt onder medewerker verstaan: kantoormedewerker, keukenmedewerker, keukenhulp, zelfstandig werkend kok, chefkok of keukenmanager.

Opdrachtgever | Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of onderneming die een project door Cuise laat uitvoeren.

Project | Het organiseren, begeleiden, uitvoeren en adviseren van evenementen, feesten, congressen, openingen, banqueting, partijen, recepties, trainingen en andere aanverwante activiteiten.

Projectmanager | Een medewerker van Cuise die als zodanig is benoemd en als aanspreekpersoon fungeert tijdens de uitvoering van een project alsmede verantwoordelijk is voor de planning en de uitvoer van een project.

Relatiekaart | Een individuele en eenmalige opgave van de algemene gegevens en afspraken met de opdrachtgever zoals contactpersonen, prijzen, leveringscondities, betalingstermijnen ed.

Uitvraag | Het aanbod door opdrachtgever aan Cuise gedaan. Dit aanbod bevat de duur van het project, de locatie, de datum, het aantal in te zetten medewerkers en de vereiste vakkennis van de medewerkers.

Urenverantwoordingsformulier | Een door Cuise aan de opdrachtgever verstrekt formulier waarop de opdrachtgever het werkelijke aantal gewerkte uren (na aftrek van overeengekomen pauze alsmede reis- en/of vervoerskosten) van de medewerker(s) tijdens een project vermeldt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

lid 1 | Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Cuise en de opdrachtgever voorzover deze betrekking hebben op projecten en voorzover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

lid 2 | De opdrachtgever met wie eerder op grond van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle daarna volgende overeenkomsten tussen Cuise en de opdrachtgever in te stemmen.

lid 3 | Cuise is niet gebonden aan algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden zoals gehanteerd door de opdrachtgever indien en voorzover die afwijken van de algemene voorwaarden van Cuise. Toepassing van eventuele andere algemene voorwaarden, wordt door Cuise expliciet afgewezen. In de plaats van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden gelden de Cuise voorwaarden. In elk geval komt aan de verwijzing van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de Cuise voorwaarden van de hand is gewezen, conform hetgeen is bepaald in artikel 6:225 lid 3 BW.

lid 4 | Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de projectovereenkomst

lid 1 | Aan de hand van een uitgebrachte offerte wordt door Cuise een relatiekaart opgesteld, waarin o.a. worden vermeld de NAW- gegevens, de betalingstermijn, de uurprijs, de eventuele projectprijs, een uittreksel van de inschrijving bij het handelsregister en de wijze van betaling. De relatiekaart dient te worden ondertekend door een tekenbevoegde functionaris van de opdrachtgever en per post aan Cuise te worden opgestuurd.

lid 2 | Een projectovereenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever een opdracht plaatst bij Cuise en deze opdracht door Cuise per e-mail (of eventueel per post/per fax) wordt bevestigd. Opdrachten dienen te worden geplaatst door middel van een uitvraag.

lid 3 | Indien bij de totstandkoming van de projectovereenkomst de duur van het project niet exact bekend is, is Cuise niet gebonden aan de geschatte prijsopgave, zoals vermeld in de offerte. De prijsopgave is namelijk slechts een indicatie en zal pas achteraf op basis van nacalculatie worden vastgesteld.

Artikel 4. Projectprijs en projectduur

lid 1 | De opdrachtgever dient de uitvraag aan Cuise te doen toekomen.

lid 2 | Het precieze tijdstip van de aanvang van het project wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en Cuise. De duur van het project en het eventueel inzetten van meer dan het aantal gevraagde medewerkers wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en Cuise, waarbij Cuise al dan niet vertegenwoordigd kan worden door een projectmanager.

lid 3 | Indien er een overschrijding plaatsvindt van de door de opdrachtgever op de uitvraag vermelde duur van het project dan wel het aantal in te zetten medewerkers, wordt de projectprijs naar evenredigheid verhoogd.

lid 4 | Voor de medewerker die in de stad woont waar het project zal plaatsvinden, worden minimaal vier uren in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter. Voor de medewerker die buiten de stad woont waar het project zal plaatsvinden, worden zes uren per medewerker in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

lid 5 | Cuise heeft het recht om minimaal één maal per jaar de verkooptarieven van haar medewerkers aan te passen. Aanpassingen van de verkooptarieven, reis en/of vervoerskosten of andere projectkosten worden te allen tijde vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Annulering van een projectovereenkomst

lid 1 | Indien de opdrachtgever de projectovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert (eenzijdig beëindigt) is de opdrachtgever aan Cuise een schadevergoeding verschuldigd voor de door Cuise gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen: – annulering meer dan 120 uren (5 etmalen) vóór het project: 10% van de projectprijs – annulering tussen 48 en 120 uren (2 – 5 etmalen) vóór het project: 30% van de projectprijs – annulering bij 48 uren of minder vóór het project: 60% van de projectprijs – annulering bij 24 uren of minder vóór het project: 100% van de projectprijs, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen.

lid2 | De opdrachtgever dient schriftelijk (c.q.pere-mailoffax) te annuleren.Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt, mits anders overeengekomen, het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Cuise.

Artikel 6. Wijze van facturering

lid 1 | De facturen van Cuise worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende dan wel goedgekeurde urenverantwoordingsformulieren.

lid 2 | Zodra de opdrachtgever het urenverantwoordingsformulier voor akkoord heeft ondertekend, kan er geen wijziging meer worden aangebracht.

lid 3 | Bij eventuele verschillen in het urenverantwoordingsformulier, geldt het exemplaar van de opdrachtgever als het juiste.

lid 4 | Cuise houdt zich het recht voor de factuur te berekenen op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden van het betreffende project, indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan de in de leden 2 en 3 van dit artikel gestelde verplichtingen voldoet. Die feiten en omstandigheden worden alsdan vastgesteld onder meer op aangeven van de projectmanager en/of de medewerker(s).

lid 5 | Cuise houdt zich het recht voor de opdracht te beëindigen indien een factuur 60 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven.

lid 6 | Alle kosten van inning, waarbij inbegrepen de volledige kosten van rechtsbijstand plus lopende rente, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 a. Betaling door middel van automatische incasso

lid 1a | In beginsel worden alle facturen door Cuise geïncasseerd door middel van automatische incasso-opdrachten met een vooraf overeengekomen betalingstermijn, zoals vermeld op de relatiekaart en/of voor akkoord ondertekende offerte. In afwijking hierop zie artikel 7b.

lid 1b | Indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door de opdrachtgever worden betaald, houdt Cuise zich het recht voor om zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag en rente van 1% per kalendermaand te berekenen, of indien hoger, de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

lid 2 | Indien Cuise de facturen in verband met de reeds geleverde prestaties niet heeft kunnen incasseren zullen er gerechtelijke stappen worden ondernomen, teneinde de vordering alsnog te incasseren.

lid 3 | In geval het een omvangrijk project betreft of een project waarvan de waarde tenminste € 5.000,- exclusief BTW bedraagt, is Cuise gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 50% van het begrote bedrag van de schriftelijke uitvraag, dat uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van het project betaald moet worden.

lid 4 | Uitsluitend een betaling aan Cuise conform lid 1 werkt bevrijdend voor de opdrachtgever. Het door de opdrachtgever rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.

lid 5 | Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

– 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1.500,- bedraagt;
– 15% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minstens € 1.500,- en minder dan 3.750,- bedraagt; – 10% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze meer dan € 3.750,- bedraagt.

Cuise kan deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening brengen zodra Cuise de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Het voorgaande laat onverlet het recht van Cuise in geval dat het bedrag, dat op basis van genoemde percentages werd berekend, niet kostendekkend is, de meerkosten eveneens in rekening worden gebracht.

lid 6 | Cuise houdt zich het recht voor om in geval van een betalingsachterstand nieuwe projecten te weigeren of reeds uitgevraagde projecten te annuleren.

Lid 7 | In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden, houdt Cuise zich het recht voor om, los van de maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de verkooptarieven te verhogen.

Artikel 7 b. Betaling op overige wijze

lid 1a | De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van Cuise binnen de tussen partijen afgesproken betalingstermijn wordt voldaan, zoals vermeld op de relatiekaart. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op een door Cuise aangegeven bankrekeningnummer en/of g-rekeningnummer.

lid 1b | Indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door de opdrachtgever worden betaald, houdt Cuise zich het recht voor om zonder ingebrekestelling of aanmaning over het openstaande bedrag een rente van 1% per kalendermaand te berekenen, of indien hoger, de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

lid 2 | Uitsluitend betaling aan Cuise conform lid 1 verricht werkt bevrijdend voor de opdrachtgever. Het door de opdrachtgever rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers is niet toegestaan en levert derhalve geen grond op voor enige schuldvermindering of verrekening.

lid 3 | In geval het een omvangrijk project betreft of een project waarvan de waarde tenminste € 5.000,- exclusief BTW bedraagt, is Cuise gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 50% van het begrote bedrag, dat voor aanvang van het project betaald moet worden.

lid 4 | In geval van verzuim is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de wettelijke rente bij handelstransacties, als omschreven in artikel 6:119a BW.

lid 5 | Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: – 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1.500,- bedraagt; – 15% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minstens € 1.500,- en minder dan 3.750,- bedraagt; – 10% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze meer dan € 3.750,- bedraagt. Cuise kan deze kosten zonder enig nader bewijs in rekening brengen zodra Cuise de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Het voorgaande laat onverlet het recht van Cuise in geval dat het bedrag, dat op basis van genoemde percentages werd berekend, niet kostendekkend is, de meerkosten eveneens in rekening worden gebracht.

lid 6 | Cuise houdt zich het recht voor om in geval betalingsachterstand nieuwe projecten te weigeren of reeds uitgevraagde projecten te annuleren.

lid 7 | In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden, houdt Cuise zich het recht voor om, los van de maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de verkooptarieven te verhogen.

Artikel 8. Klachten

lid 1 | Klachten terzake van de door Cuise verrichte projecten of over de door Cuise toegezonden facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij Cuise kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

lid 2 | Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Overmacht

lid 1 | Indien Cuise tengevolge van overmacht de overeenkomst blijvend of tijdelijk niet kan nakomen is Cuise niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

lid 2 | Onder overmacht wordt tevens verstaan: natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Cuise liggen.

lid 3 | In geval van overmacht heeft Cuise het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

lid 1 | Cuise is aansprakelijk voor juiste afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies voor haar medewerkers, die door Cuise op projecten worden ingezet. Cuise vrijwaart opdrachtgever dienaangaande voor aanspraken van de belastingdienst of uitvoeringsinstellingen.

lid2 | Cuise is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van handelen of nalaten van een van haar medewerkers, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient zich voor deze aansprakelijkheid zo nodig te verzekeren. Dit geldt dus ook voor schade die een medewerker van Cuise toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de betreffende medewerker.

lid 3 | De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die medewerkers van Cuise lijden op gelijke wijze als een werkgever in Nederland aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde werknemer. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze aanspraken te verzekeren.

lid 4 | In het geval Cuise wordt aangesproken voor schade waarvoor de opdrachtgever op grond van de hierboven genoemde leden aansprakelijk is, zal de opdrachtgever Cuise hiervoor vrijwaren.

lid 5 | Mocht Cuise ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen door de rechter toch aansprakelijk worden geacht, dan wordt de aansprakelijkheid voor die schade in elk geval beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal nimmer hoger kunnen zijn dan het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Cuise in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 11. Selectie van de medewerker(s)

lid 1| Bij de selectie van de medewerker(s) neemt Cuise de uiterste zorgvuldigheid in acht. Cuise is geheel vrij in de keuze van haar medewerker(s).

lid 2 | Cuise ziet erop toe dat alle medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen (veiligheid en andere normen zoals HACCP) die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan medewerkers in de horecabranche.

lid 3 | De opdrachtgever is gehouden zich ervan te vergewissen vóór of onmiddellijk ná de aanvang van de werkzaamheden of de medewerker(s) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen.

lid 4 | Indien een of meer medewerkers zich niet gedragen of niet voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever dient deze onverwijld, binnen maximaal vier uur na de constatering, dit te melden aan de projectmanager van Cuise. In een dergelijk geval is de opdrachtgever slechts gehouden de door Cuise aan die medewerker verschuldigde beloning tot dat moment, vermeerderd met het werkgeversdeel van de sociale lasten en premieheffing, te betalen.

Artikel 12. Kleding, verzorging van en omgang met medewerkers

lid 1 | Elke medewerker beschikt over eigen uniforme kokskleding, zoals daar zijn: een effen witte koksbuis en sloof, een standaard koksbroek en correct keukenschoeisel. Indien noodzakelijk krijgt de medewerker ook een eigen messenset ter beschikking. De medewerkers van Cuise beschikken over de benodigde kleding.

lid 2 | Indien een opdrachtgever andere kleding wenselijk acht, dient de opdrachtgever die kosteloos ter beschikking te stellen aan de medewerkers. Indien medewerkers andere dan de Cuise-kleding dienen te dragen is dat alleen toegestaan wanneer het dragen van die kleding niet in strijd is met de goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, zoals brandwerendheid.

lid 3 | De opdrachtgever dient ten behoeve van de medewerker(s) een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen waarin de medewerker(s) zich kunnen omkleden en zij hun eigen kleding achter kunnen laten zonder het risico van diefstal of beschadiging.

lid 4 | De opdrachtgever zal naar redelijkheid en billijkheid de medewerkers kosteloos voorzien van alcoholvrije dranken, en, indien het project valt binnen de tijden waarop gebruikelijk maaltijden worden genuttigd, de medewerkers kosteloos te voorzien van maaltijden.

Artikel 13. Rechtstreekse arbeidsverhouding

lid 1 | Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na afloop van enig project een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met één of meer van de medewerkers van Cuise, dan betaalt de opdrachtgever een forfaitaire bijdrage van € 5.000,- per medewerker exclusief BTW. Hiervan kan slechts worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Cuise.

lid 2 | Indien een medewerker geen rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat maar op enige wijze werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, dan betaalt de opdrachtgever een forfaitaire bijdrage van € 3.000,- per medewerker exclusief BTW. Hiervan kan slechts worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Cuise.

Artikel 14. Veiligheid

lid 1 | De opdrachtgever is jegens Cuise verplicht de medewerkers tegen gevaar voor schade aan lijf, eerbaarheid en goederen te beschermen zoals redelijkerwijs gevorderd kan worden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de inrichting en het onderhoud van de lokalen waar de werkzaamheden worden verricht, de werktuigen en gereedschappen waarmee de werknemers moeten werken voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende regelingen.

lid 2 | Indien de opdrachtgever deze veiligheidsnormen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de gevolgen ervan en, indien Cuise zou worden aangesproken, vrijwaart de opdrachtgever Cuise voor deze aanspraken.

Artikel 15. Vervoer en reistijdvergoeding

lid 1 | De vervoerskosten, komen in geval van een project, voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

lid 2 | De reistijdvergoeding wordt per medewerker gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

lid 3 | Indien de opdrachtgever niet kan voorzien in gratis parkeerruimte voor de voertuigen waarmee de medewerkers naar het project komen, kunnen de parkeerkosten onmiddellijk en zonder enig overleg voor rekening komen van de opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillen

lid 1 | Op alle overeenkomsten met Cuise is Nederlands recht van toepassing.

lid 2 | Geschillen tussen Cuise en de opdrachtgever worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Maastricht, voor zover de wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan.

Maastricht, 1 januari 2009cuiseAlgemene voorwaarden